Přeskočit na obsah

InMedias

Technická příprava výroby

Profesionální řešení přípravy výroby

V oblasti TPV poskytuje INmedias profesionální řešení pro náročnější uživatele. Tvorbu struktury výrobku zajišťuje Kusovník, posloupnost výrobních činností předepisuje Technologický postup, plánované ocenění výrobků a zakázek stanoví Kalkulace nákladů, roztřídění do skupin podobných dílů umožní Třídník součástkové základny, životní cyklus výrobku udržuje systém Změnového řízení, definici konstrukčních a technologických variant zabezpečí Variantní dokumentace.

Kusovník

Sestavy výrobku, jeho vazby nižší versus vyšší mezi vyráběnými a nakupovanými komponentami výrobku, vznikají na principu stavebnicového kusovníku. Výpočtovými funkcemi se vazby snadno převedou do podoby kusovníku strukturního, souhrnného, inverzního nebo rozdílového. K dispozici je neomezený počet pozic sestavy a libovolný počet úrovní vnoření. Je-li zapotřebí sestavit při popisu montáže jednotlivé pozice do jiných než konstrukčních celků, dovolí program uspořádat vazby výrobku odlišně ve dvou režimech: konstrukční a technologický kusovník.

Technologický postup

K definici pracovních postupů výrobku lze využít neomezený počet sériově nebo paralelně řazených operací. Jejich popis může být libovolně podrobný. Produktivitu práce při tvorbě operací výrazně zvyšuje možnost kopírování podobných postupů a podpora „technologických“ číselníků. Mezi ně patří typové operace a typové operační úseky, pracoviště a výrobní pomůcky. V operaci se zadává čas jednotkový, dávkový a dopravní (mezioperační) jako základ pro určení pracnosti a celkové doby trvání. Stanovení norem času je pro vybrané profese podporováno přídavným normovacím modulem. Náklady na každou operaci mohou být ovlivněny plánovaným počtem dělníků a strojů, velikostí technologické dávky, plánovanou relativní nebo absolutní zmetkovitostí. Systém umožňuje nakreslení operačního náčrtu a vytvoření návodky k operaci.

Kalkulace nákladů

Kalkulace slouží pro stanovení plánovaných nákladů finálních výrobků a polotovarů vlastní výroby nebo zakázek. Systém INmedias podporuje uživatelské sestavení kalkulačních vzorců. Podle charakteru výpočtu (přímé náklady, úplné vlastní náklady, prodejní cena,…) obsahují vzorce různé proměnné: přímý materiál, přímé mzdy, režie výrobní, odbytová a správní, ostatní náklady, zisk apod. Kalkulace se provádí jednotlivě nebo hromadně a podle potřeby si uživatel za kalkulovanou množinu zvolí výrobek, celou zakázku nebo v případě hromadného přecenění kompletní dokumentaci. Ocenění vstupů vychází ze sazeb tarifních tříd, hodinových nákladů pracovišť a cen nakupovaných materiálů, přičemž jejich ceny jsou volitelně dosazovány jako pevné nebo z aktuálních skladových cen.

Změnové řízení

Změna dat TPV má v systému INmedias povahu řízené korekce u operace technologického postupu, pozice v kusovníku nebo cenové kalkulace. Aplikace změny je postavena na dvou základních atributech: číslo změny a časová platnost. S jejich pomocí se sledovaný záznam rozdělí na dva. V původním je uchována historie s časově omezenou platností, v novém se uvedou požadované změny.

Variantní dokumentace

Varianta je v INmedias chápána jako možnost definovat v technické dokumentaci jednotlivé varianty pozic – forma variantních kusovníků, a varianty operací – forma variantních technologických postupů. Kombinací dvou výše uvedených vlastností je podporován životní cyklus výrobku. Vznikají tak různá provedení výrobků.